KAS Certification Accreditations
   
   
   
   
   

BELGELENDİRME ve AKREDİTASTON NEDİR?

Belgelendirme nedir?
Bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu tarafından herhangi bir ürün, test, hizmet, muayene, sistem veya personelin belirlenmiş olan standart şartları, teknik düzenleme veya kriterlere göre değerlendirme neticesinde, üçüncü taraf (bağımsız, tarafsız) bir kurum veya kuruluş olarak uygun olduğunun yazılı olarak belirlenmesi faaliyetidir.

Akreditasyon nedir?
Bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun, ulusal ve uluslararası belirlenmiş kriterlere göre uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yapmaya yeterli ve yetkin olduğunun resmi olarak ifade ederek gösteren, üçüncü taraf doğruluk beyanıdır.

Akreditasyon
Ulusal ve/veya uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (Laboratuvar, muayene, belgelendirme, doğrulama v.b.)’nın ulusal ve uluslar arası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Genel Gözetimler Resmi

Bu amaçla Çok Taraflı Anlaşma (MLA) imzalayanların, imzalayan üyeler tarafından işletilen akreditasyon sistemlerinin eşdeğerliğini ve ayrıca Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından sağlanan uygunluk değerlendirme sonuçlarının (Belgelerinin) güvenilirliğini tanıdığı ve kabul ettiği imzalanmış bir anlaşmadır. İmzalayan üyeler tarafından oluşturulan Akreditasyon Kuruluşları Örneğin; Almanya'da DAKKS, İngiltere'de UKAS, Hollanda da RVA, Türkiye'de TÜRKAK vb. kuruluşların asli amacı; Kendilerine müracaat eden Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını talep ettikleri kapsamlarda akreditasyon kriterlerine göre denetleyerek sonucunun uygun olması halinde, akredite belgelendirme hizmetini vermeye yeterli ve yetkin olduğunu tescil ederler.

Ulusal hükümetler ve otoriteler için
; Standartlara ve geçerli gerekliliklere uygunluğu teyit ederek Avrupa, dünya ve ulusal mevzuatların uygulanmasını desteklemek, Otoritelere ve ilgili taraflara güven vererek ticareti ve ekonomik büyümeyi artırmak, Bir dizi idari yükümlülüğü ortadan kaldırarak kaynakların ekonomik kullanımını ve maliyetlerin azaltılmasını sağlar. Yetkili otoritelerin kontroller için uzman değerlendirme personeli istihdam etme ihtiyacını azaltır ve denetimlerin tekrarlanmasını önler.

Endüstri ve iş dünyası için
Rekabet gücünün artırılması; işletmeler, teknik yeterlilik, tarafsızlık ve uluslararası gerekliliklere uygunluğun objektif kanıtı sağlayarak hizmetlerini farklılaştırabilir ve yeniden test etme maliyetlerinden kaçınabilir, Kontrollerin azaltılması ve kalitenin artırılması; akredite edilmiş bir rapor veya sertifikaya sahip mal ve hizmet ithalatı, işletmelerin ek kanıt sunmasına gerek olmadığı için hem daha az riskli hem de daha ucuz olabilir.
İhracatı desteklemek; uluslararası alanda tanındığından, ticaretin önündeki engelleri ortadan kaldırarak küresel pazarda yeni fırsatlar yaratır.

Belgelendirmenin Amacı:
Bir yönetim sisteminin belgelendirilmesi, belgeli kuruluşun yönetim sisteminin;
 • Daha önceden belirlenen şartlara uyduğunun,
 • Belirlenen politika ve hedefleri sürekli bir şekilde gerçekleştirebilme kapasitesinin bulunduğunun,
 • Etkin olarak uygulandığının,
Bağımsız bir göstergesidir. Böylece yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması kuruluşlara, onların müşterilerine ve diğer ilgili taraflara değer yaratmaktadır. Belgelendirmenin temel amacı belgelendirilen yönetim sisteminin belirlenmiş şartlara uyduğu güvencesini ilgili tüm taraflara vermektir. Belgelendirmenin değeri ise, yetkin ve bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kamuda oluşturulacak güven unsurudur. Akredite Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından verilen sertifika ve raporlarda bir IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) üyesinin işareti "ticaret için pasaport" görevi görür. Bu akreditasyonun getirdiği güven, tedarikçilerin ürünlerini veya hizmetlerini sattıkları her ülkede sertifika alma ihtiyacını ortadan kaldırır ve böylece mal ve hizmetlerin Avrupa ve dünya çapında sınırları aşması için bir çerçeve sağlar.

Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu
Yönetim Sistemleri (9001, 14001, 13485, 22000, 27001, 45001..v.b.)’nin tetkikini belgelendirmesini yapan kuruluşların akreditasyonudur.
İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17021-Uygunluk değerlendirmesi- Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar.

Laboratuvar Akreditasyonu
Her türlü kalibrasyon, analiz ve test hizmeti verecek Laboratuvarların akreditasyonudur.
İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17025 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar
Ürün Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu
Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur. İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17065 - Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar
Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu
Personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur.İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17024 - Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar

Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu
Bir ürün veya hizmete ilişkin analiz ve deney sonuçlarını yorumlayarak belgelendiren kuruluşların akreditasyonudur.İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17020 -Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar
Belgelendirme Kuruluşları ve Özellikleri
Belgelendirme kuruluşları; Akredite oldukları kapsamlarda müşterileri ile varılan anlaşmalar ve önceden belirlenmiş olan şartlara göre tarafsız olarak uygunluk değerlendirmesi (tetkik, belgelendirme) yaparak akredite belge yayınlayan organizasyonlardır. Bu faaliyetlerinde akreditasyon şartlarına uygunluk sağlanır. Belgelendirme kuruluşları akredite olmadıkları konularda uygunluk değerlendirmesi yapabilirler ancak yayınladıkları belgeler üzerinde akreditasyon işareti koyamazlar.
Belgelendirme kuruluşunu seçerken nelere dikkat etmeliyim?
Belgelendirme yapmaya yetkili, güvenilir ve verdiği sertifikaları ulusal ve uluslararası pazarda kabul görür, akredite bir belgelendirme kuruluşu seçmelisiniz. Bu amaçla; çalışacağınız belgelendirme kuruluşunun akreditasyon belgesini isteyiniz ve akreditasyon belgesinin kapsamını inceleyiniz. Belgelendirme Kuruluşunun Türkiye’deki belgelendirme faaliyetleri kapsamında, kuruluşunuzun faaliyetleri yer almakta mıdır, eğer yoksa verdiği belge tanınır bir belge değildir.
Kalite Politikamız
 • Tüm başvuru sahiplerine bağımsız, önyargısız, hizmet vermek, ve tüm hizmetlerimizde tarafsızlık, güvenilirlik, eşitlik ve ticari ahlak ilkelerini uygulamak,
 • Şikayet ve itirazları önemle gözden geçirmek analiz etmek ve çözmek,
 • Sistem ve Ürün denetimi, Belgelendirme / Tescil işlemi yapan kuruluşlar için gerekli olan standartlara, şartlara ve yasal mevzuatlara tam uymak,
 • Süreçlerimizi sürekli olarak geliştirmek, çalışanlarımızı ve çözüm ortaklarımızı eğitmek, müşterilerimizin ve personelimizin memnuniyetini artırmak için tüm kaynaklarımızı seferber etmektir.
sistem belgelendirme talimatı

Organizasyon Şeması

Tarafsızlık Beyanı
KAS Sertifikasyon gerek kadrolu, gerekse sözleşmeli personeli ile gerçekleştireceği tüm faaliyetlerinde tarafsızlığını koruyacağını beyan eder.
KAS Sertifikasyon her türlü faaliyetinde gizlilik, tarafsızlık ve objektiflik ilkeleriyle hizmet verecektir.
1) Üst yönetim ,belgelendirme kararlarının onay sürecinde süreç sorumlularına direkt veya dolaylı baskı yapmayacak
2) Belgelendirmenin yapılması ve sürdürülmesi için danışmanlık hizmetleri vermeyecek.
3) Yönetim sistemlerinin tasarımı, uygulanması veya sürdürülmesi ile ilgili hizmetleri vermeyecek
4) Diğer belgelendirme hizmeti veren kuruluşların belgelendirmesini yapmayacaktır.
Buna göre KAS Sertifikasyon hiçbir şekilde danışmanlık hizmeti ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetleri kesinlikle teklif dahi etmeyecektir.
 • El Kitabı, kılavuz ve prosedürlerin hazırlanması ve üretimi,
 • Yönetim sistem konuları hususunda karar alma sürecine katılım,
 • Spesifik danışmanlık kullanıldığında belgelendirmenin kolay olacağı hususu
 • Nihai belgelendirme için yönetim sistemlerinin uygulanması ve geliştirilmesine ilişkin özel(spesifik) tavsiye verme,
Yapılan her Standard değerlendirmesinde gerek kadrolu gerekse sözleşmeli tetkikçiler;
 • Katılacakları tetkik tarihinden itibaren 2 yıl öncesine kadar değerlendirilecek kuruluşla ticari bir ilgisi olmadığına dair, tarafsızlığına ve objektivliğine etki edebilecek, sistem yönetimi danışmanlığı dahil hiç bir bağlantıları olmadıkları,
 • Öngörülen işin gerekliliklerine sahip olduklarını,
 • Öngörülen işin ilgili akreditasyon, standart ve KAS Sertifikasyon prosedürlerine bağlı kalarak yapmayı, kabul ederler.
Tüm bu konular sözleşmeler ile güvence altına alınmıştır.
Genel Müdür
Uğur Ekici
08.01.2018 KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KAS ULUSLARARASI SERTİFİKASYON olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizin güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşıyoruz.
Sizleri, kanunun 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” uyarınca, kişisel verilerinizin alınma yöntemleri, işlenme ve aktarım amacı ile 11. maddede yer alan haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

Genel Gözetimler Resmi

Verilerinizin Toplanma Amacı
Kişisel verileriniz, Kanunun 5 ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan, kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Kanunun 4. maddesine göre,
 • Hukukun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenecektir.
Sağlık verileriniz başta olmak üzere, özel nitelikli kişisel verileriniz ile genel nitelikli kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ifası için gerekli süreçlerin işletilmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması, Şirketimiz’in ve Şirketimiz’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla, çağrı merkezimiz, yazılı iletişim kanallarımız, resmi web sayfamız, iş ortaklarımız ve benzeri vasıtlar ile sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı
KVKK uyarınca, sizlerden alınan ve Şirketimizce çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize,faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlara, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilecek ve aktarabilecektir.

KVKK Gereği Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na istinaden, yukarıda yer alan amaçlarla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

E-mail: egitim@kascert.com   E-mail:info@kascert.com

Linkler | Sık Sorulan Sorular | Bilgi Bankası | Çerez Politikası | Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik | Site Haritası

All Rights Reserved (KAS International Certification) © 2021