KAS Certification Accreditations
   
   
   
   
   

HELAL ÜRÜN/GIDA BELGELENDİRME (Helal Sertifikası)

HELAL ÜRÜN/GIDA VE HELAL BELGELENDİRME (Halal Certification)

İnsan sağlığı ve diğer canlıların etkilenmesi bakımından ürünlerin ve hizmetlerin İNSANİ DEĞERLER ve İSALAMİ ŞARTLARA “uygunluk” sağlanması için standartlar oluşturulmuş bu standartlara göre tetkik ve belgelendirme yapılmaktadır. Helal belgelendirme konusunda güvenilirlik temelinde gerek üreticinin, gerekse tüketicinin ortak bir zeminde buluşması amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi gıda ve gıda ile ilişkili faaliyetler dünyada en riskli sektörlerdir. Tüketicilere ulaşıncaya kadar ürün güvenliği ve islami şartlar açısından uygunluk ve güven sağlamak nihayetinde sertifikalandırmak, üreticilere pazarlamada avantaj sağlamaktadır. Çünkü müslüman müşteriler, kullandığı veya tükettiği ürünün HELAL olup olmadığını merak etmekte ve satın alırken güvenilir helal belgesi olan ürünleri tercih etmektedir. Yurt dışına gıda ürünleri satan üreticilerden sıklıkla HELAL BELGESİ istenmektedir. Birçok markette helal sertifikalı ürünler daha rahat yer almaktadır. Helal ürün/gıda belgeleri artık güvenilir Helal Ürün/Gıda olmanın yanında üreticinin pazarlama metodu olarak da kullanılmaktadır. Yurt dışından ve yurt içinden gıda ve/veya gıda ile ilişkili ürün alan firmalar artık tedarikçilerinden HELAL BELGESİ olmasını zorunlu kılmaktadırlar.

HELAL SERTİFİKASI İÇİN ARANAN ASGARİ ŞARTLAR

  • Ürünün ham maddeden başlayarak mamul madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve metotları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gerekliliklere uygun olması,
  • Ürünün paketleme malzemelerinin, taşıma, depolama ve muhafaza şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması,
  • Kuruluşlar ISO 22000 GGYS (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) alt yapısını kurmaları, İyi üretim uygulamaları (GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve HACCP şartlarını sağlamalıdır.
  • WHO, Gıda Kodeksi, FDA, Yasal şartlar gibi kabul görmüş kuruluşlarca belirlenmiş, yasak ve limitlere uygunluk sağlanmalıdır.
  • Gerek ürünün üretim aşamalarında gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, ürün güvenliği, sağlık ve temizlik şartlarına uygunluk sağlanmalıdır.

Not: Dinimiz İslam’a (4 mezhebe) göre ürünlerin içinde dinimizce uygun görülmemiş hammadde veya katkı maddesinin varlığı, (Kuran-ı Kerim’ de geçen ve kesin olarak haram sayılmış aşağıdaki maddeleri sayabiliriz.)
a. Domuz eti ve domuzdan elde edilmiş herhangi bir madde (kıl, tüy, deri, yağ vs.)
b. Alkol, uyuşturucu gibi sarhoşluk, uyuşukluk veren maddeler
c. Allah’tan (CC) başkası adına kesilmiş hayvanlar
d. Kan
e. Leş hükmünde olan hayvanlar (örneğin kesilmeden önce hastalık veya kaza sonucu ölmüş bir sığır)

Bunların dışında bazı mezheplerce tüketilmesi, kullanılması yasaklanmış veya mekruh olarak görülmüş durumlar da mevcuttur. Bunları SORULAR- CEVAPLAR kısmında bulabilirsiniz.

Helal belgesinin tüm dünyada geçerli olması çok önemlidir. Helal belgelendirme konusunda öncü olan MALEZYA JAKIM tarafından akredite Olan belgelendirme kuruluşlarından alınan helal belgeleri tüm dünyada geçerlidir. KAS Sertifikasyon, MALEZYA Helal Belgelendirme Otoritesi "JAKIM" tarafından akredite edilmiş ve buna göre belgelendirme yapmaktadır. Bu belgeler JAKIM tarafından da onaylı ve tüm dünyada geçerli olan HELAL BELGESİ ‘dir.

Helal Belgesi (Sertifikası) Yararları Nelerdir?

- Helal Belgelendirme, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, ürün güvenliği, temizlik ve sağlık şartlarını, belirlenmiş olan standart ve mevzuat hükümlerine göre denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar,
- Kuruluş oluşabilecek önemli kritik uygunsuzluk risklerine karşı önlem alınmasını sağlar,
- Hurda, ret-iade, şikayet gibi olumsuzlukları azaltır.
- HACCP, ISO ve diğer kalite ve ürün güvenliği standartlarına uygunluk sağlar.
- Yeni teknolojilere, üretim metotlarına, yeni katkı maddelerine adaptasyona pozitif katkı sağlar,
- Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar,
- Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılımına destek verir.

Helal Belgelendirme Süreci:

1.Başvuru formunun doldurulması
2.Helal Belgelendirme teklif/sözleşmesinin imzalanması ve geri gönderilmesi,
3.Başvuru formunun incelenmesi (KAS Helal Denetçisi tarafından), denetimden önce hazırlık aşaması nelerin yapılması gerektiğinin belgelendirilecek kuruluşa bildirilmesi
4.Denetim tarihinin görüşülmesi ve planlanması
5.Denetimin gerçekleştirilmesi
6.Varsa tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması
7.Belgelendirme Komitesi, Akademik heyet ve Ulema heyetinin kararına göre belgelendirme kararının verilmesi
8.Belgelendirme kararının olumlu sonuçlanması neticesinde bir yıl geçerliliği olan HELAL ÜRÜN BELGE’ si verilir.
9.Helal belgelendirme denetimleri her yıl tekrarlanır. Sonuçların uygun olması durumunda belge geçerlilikleri bir yıl uzatılır.

Belgelendirme nedir? Bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu tarafından herhangi bir ürün, test, hizmet, muayene, sistem veya personelin belirlenmiş olan standart şartları, teknik düzenleme veya kriterlere göre değerlendirme neticesinde, üçüncü taraf (bağımsız, tarafsız) bir kurum veya kuruluş olarak uygun olduğunun yazılı olarak belirlenmesi faaliyetidir.

Akreditasyon nedir? Bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun, ulusal ve uluslararası belirlenmiş kriterlere göre uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yapmaya yeterli ve yetkin olduğunun resmi olarak ifade ederek gösteren, üçüncü taraf doğruluk beyanıdır.

Akreditasyon, ulusal ve/veya uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından; Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları (Laboratuvar, muayene, belgelendirme, doğrulama v.b.)’nın ulusal ve uluslar arası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Bu amaçla Çok Taraflı Anlaşma (MLA) imzalayanların, imzalayan üyeler tarafından işletilen akreditasyon sistemlerinin eşdeğerliğini ve ayrıca Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından sağlanan uygunluk değerlendirme sonuçlarının (Belgelerinin) güvenilirliğini tanıdığı ve kabul ettiği imzalanmış bir anlaşmadır. İmzalayan üyeler tarafından oluşturulan Akreditasyon Kuruluşları Örneğin; Almanya'da DAKKS, İngiltere'de UKAS, Hollanda da RVA, Türkiye'de TÜRKAK vb. kuruluşların asli amacı; Kendilerine müracaat eden Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını talep ettikleri kapsamlarda akreditasyon kriterlerine göre denetleyerek sonucunun uygun olması halinde, akredite belgelendirme hizmetini vermeye yeterli ve yetkin olduğunu tescil ederler.

Ulusal hükümetler ve otoriteler için; Standartlara ve geçerli gerekliliklere uygunluğu teyit ederek Avrupa, dünya ve ulusal mevzuatların uygulanmasını desteklemek, Otoritelere ve ilgili taraflara güven vererek ticareti ve ekonomik büyümeyi artırmak, Bir dizi idari yükümlülüğü ortadan kaldırarak kaynakların ekonomik kullanımını ve maliyetlerin azaltılmasını sağlar. Yetkili otoritelerin kontroller için uzman değerlendirme personeli istihdam etme ihtiyacını azaltır ve denetimlerin tekrarlanmasını önler.

Endüstri ve iş dünyası için; Rekabet gücünün artırılması; işletmeler, teknik yeterlilik, tarafsızlık ve uluslararası gerekliliklere uygunluğun objektif kanıtı sağlayarak hizmetlerini farklılaştırabilir ve yeniden test etme maliyetlerinden kaçınabilir, Kontrollerin azaltılması ve kalitenin artırılması; akredite edilmiş bir rapor veya sertifikaya sahip mal ve hizmet ithalatı, işletmelerin ek kanıt sunmasına gerek olmadığı için hem daha az riskli hem de daha ucuz olabilir.

İhracatı desteklemek; uluslararası alanda tanındığından, ticaretin önündeki engelleri ortadan kaldırarak küresel pazarda yeni fırsatlar yaratır.

Belgelendirmenin Amacı:
Bir yönetim sisteminin belgelendirilmesi, belgeli kuruluşun yönetim sisteminin;

  • Daha önceden belirlenen şartlara uyduğunun,
  • Belirlenen politika ve hedefleri sürekli bir şekilde gerçekleştirebilme kapasitesinin bulunduğunun,
  • Etkin olarak uygulandığının,

Bağımsız bir göstergesidir. Böylece yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması kuruluşlara, onların müşterilerine ve diğer ilgili taraflara değer yaratmaktadır. Belgelendirmenin temel amacı belgelendirilen yönetim sisteminin belirlenmiş şartlara uyduğu güvencesini ilgili tüm taraflara vermektir. Belgelendirmenin değeri ise, yetkin ve bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kamuda oluşturulacak güven unsurudur. Akredite Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından verilen sertifika ve raporlarda bir IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) üyesinin işareti "ticaret için pasaport" görevi görür. Bu akreditasyonun getirdiği güven, tedarikçilerin ürünlerini veya hizmetlerini sattıkları her ülkede sertifika alma ihtiyacını ortadan kaldırır ve böylece mal ve hizmetlerin Avrupa ve dünya çapında sınırları aşması için bir çerçeve sağlar.

Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu

Yönetim Sistemleri (9001, 14001, 13485, 22000, 27001, 45001..v.b.)’nin tetkikini belgelendirmesini yapan kuruluşların akreditasyonudur.

İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17021-Uygunluk değerlendirmesi- Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar.

Laboratuvar Akreditasyonu

Her türlü kalibrasyon, analiz ve test hizmeti verecek Laboratuvarların akreditasyonudur.

İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17025 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar

Ürün Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu

Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur. İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17065 - Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar

Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu

Personel belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur.İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17024 - Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar

Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu

Bir ürün veya hizmete ilişkin analiz ve deney sonuçlarını yorumlayarak belgelendiren kuruluşların akreditasyonudur.İlgili doküman; TS EN ISO/IEC 17020 -Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar

Belgelendirme Kuruluşları ve Özellikleri

Belgelendirme kuruluşları; Akredite oldukları kapsamlarda müşterileri ile varılan anlaşmalar ve önceden belirlenmiş olan şartlara göre tarafsız olarak uygunluk değerlendirmesi (tetkik, belgelendirme) yaparak akredite belge yayınlayan organizasyonlardır. Bu faaliyetlerinde akreditasyon şartlarına uygunluk sağlanır. Belgelendirme kuruluşları akredite olmadıkları konularda uygunluk değerlendirmesi yapabilirler ancak yayınladıkları belgeler üzerinde akreditasyon işareti koyamazlar.

Belgelendirme kuruluşunu seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Belgelendirme yapmaya yetkili, güvenilir ve verdiği sertifikaları ulusal ve uluslararası pazarda kabul görür, akredite bir belgelendirme kuruluşu seçmelisiniz. Bu amaçla; çalışacağınız belgelendirme kuruluşunun akreditasyon belgesini isteyiniz ve akreditasyon belgesinin kapsamını inceleyiniz. Belgelendirme Kuruluşunun Türkiye’deki belgelendirme faaliyetleri kapsamında, kuruluşunuzun faaliyetleri yer almakta mıdır, eğer yoksa verdiği belge tanınır bir belge değildir.

E-mail: egitim@kascert.com   E-mail: info@kascert.com

Linkler | Sık Sorulan Sorular | Bilgi Bankası | Çerez Politikası | Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik | Site Haritası

All Rights Reserved (KAS International Certification) © 2021