KAS Certification Accreditations
   
   
   
   
   

EV TİPİ ELEKTRİKLİ BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE
KOMBİNASYONLARININ ENERJİ VERİMLİLİK
ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
(96/57/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ev tipi buzdolapları, donmuş gıda muhafaza dolapları, gıda dondurucuları ve bunların kombinasyonlarından oluşan cihazların enerji verimliliğinin sağlanarak piyasaya arzına, uygunluk değerlendirme prosedürlerine, piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektrik şebekesinden beslenen ve soğutucu cihazlar olarak isimlendirilen, ev tipi buzdolapları, donmuş gıda muhafaza dolapları, gıda dondurucuları ve Ek I’de tarif edilen bu cihazların kombinasyonlarını kapsar.
(2) Elektrik şebekesi dışında başka bir enerji kaynağından ve özellikle akümülatörlerden beslenen cihazlar, absorbsiyon prensibi ile çalışan ev tipi soğutucu cihazlar ve tek olarak (one-off) imal edilen cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,
b) Avrupa Birliğinin 96/57/EC direktifine paralel olarak,
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AT uygunluk beyanı: Soğutucu cihazın, bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olarak üretiminin yapıldığını belirten, imalatçı tarafından düzenlenen yazılı beyanı,
b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
c) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,
ç) Modül: Bu Yönetmelik gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini,
d) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
e) Piyasaya arz: Soğutucu cihazın tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,
g) Piyasa gözetimi ve denetimi: Bakanlık tarafından, soğutucu cihazın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya cihaz piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel Şartlar, Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri, CE Uygunluk İşareti,
CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı
Temel şartlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan soğutucu cihazların elektrik tüketimi, Ek I’de tanımlanan işlemlere uygun olarak hesaplandığında, cihazın kategorisine ait müsaade edilebilir azami elektrik tüketimine eşit veya daha az olmalıdır.
(2) İmalatçı, piyasaya arz edilen her soğutucu cihazın bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Uygunluk değerlendirme prosedürleri
MADDE 6 – (1) Uygunluk değerlendirme prosedürlerine ve CE uygunluk işaretinin soğutucu cihazlara iliştirilmesi yükümlülüğüne dair hususlar Ek II’de belirtilmiştir.

CE uygunluk işareti
MADDE 7 – (1) Piyasaya arz edilen soğutucu cihazlar, CE harflerinden ibaret olan CE uygunluk işaretini taşır. Kullanılacak işaretin şekli Ek III’de verilmiştir. CE işareti soğutucu cihazlara ve uygun olduğunda ambalaj üzerine görülebilir, okunaklı ve silinmez bir şekilde iliştirilmelidir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlülüğe konulan "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki hükümler geçerlidir.

CE uygunluk işaretinin usulsüz kullanımı
MADDE 8 – (1) Bakanlık, CE uygunluk işaretinin usulsüz olarak iliştirildiğini belirlediği takdirde imalatçı, soğutucu cihazın CE uygunluk işaretini iliştirilmesine ilişkin hükümlere uygunluğunu sağlamakla yükümlü olup söz konusu usulsüzlüğe Bakanlıkça belirlenen şartlar dahilinde son vermek zorundadır.
(2) Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen tedbirleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Piyasaya Arz, Uygunsuzluk Tespiti, Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Piyasaya arz
MADDE 9 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getiren, bu Yönetmeliğin bütün hükümlerine uygun olduğu AT uygunluk beyanı ile tevsik edilen ve CE uygunluk işaretini taşıyan soğutucu cihazların piyasaya arzını yasaklayamaz, kısıtlayamaz ve engelleyemez.

Uygunsuzluk tespiti
MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen, soğutucu cihazlar ile ilgili hususlara uygunsuzluk durumunu tespit etmesi halinde, bu Yönetmelik ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlülüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde soğutucu cihazların piyasaya arzının yasaklanmasını veya kısıtlanmasını veya piyasadan geri çekilmesini sağlayacak tedbirleri alır.

Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 11 – (1) Bakanlık, cihazların piyasa gözetimi ve denetimini 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlülüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kararların bildirilmesi
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir soğutucu cihazın piyasaya sürülmesini ve/veya hizmete sokulmasını kısıtlayan veya yasaklayan veya piyasadan çekilmesini öngören bir kararda dayanılan gerekçeler belirtilerek, yürürlükte bulunan mevzuat dahilinde başvurabileceği yasal yollar ve bu yasal yollara başvurabileceği sürelerle birlikte ilgili tarafa derhal bildirilir.
(2) Bakanlık, alınan kararın nedenlerini belirten bu tür tedbir hakkında Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bilgi verir.

Gizlilik
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yer alan tüm taraflar, görevlerini yaparken edindikleri tüm bilgilerle ilgili olarak gizlilik hükmüne riayet eder. Ancak bu hüküm, Bakanlığın bilgi alışverişi ve uyarıların dağıtılması ile ilgili yükümlülüklerini etkilemez.

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanun çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Düzenlemeler
MADDE 15 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 22/1/2003 tarihli ve 25001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önce diğer düzenlemelerde söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Linkler | Sık Sorulan Sorular | Bilgi Bankası | Çerez Politikası | Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik | Site Haritası

All Rights Reserved (KAS International Certification) © 2021