KAS Certification Accreditations
   
   
   
   
   

13 Şubat 2009 CUMA Resmi Gazete Sayı : 27140 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

TEKERLEKLİ ARAÇLAR VE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU TEKNİK DÜZENLEMELERİNİN UYGULAMAYA KONULMASINA VE BAZI TEBLİĞLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2009/1)

MADDE 1– (1) Bu Tebliğ, 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan, “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Andlaşma”ya uygulamada işlerlik kazandırılması ve bu Andlaşma çerçevesinde yayımlanmış bulunan BM/AEK Teknik Düzenlemelerinin (Regülasyonlar) Türk mevzuatına kazandırılması amacıyla, 11/1/1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ ile yürürlüğe konulan ve EK-1’deki Listede karşılarında numaraları bulunan Teknik Düzenlemeler, Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonunda yürürlükte olan en son metni esas alınarak uygulanır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ uyarınca Ek-1’deki Listede yer alan Teknik Düzenlemeye göre “E” Tip Onayı almak için Onay Kuruluşu olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına (Bakanlık) müracaat edecek üretici firmaların; yukarıda belirtilen Andlaşma, Yönetmelik, Teknik Düzenleme ve bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamına ilişkin uygulamalarda, teknik servis olarak, TS EN ISO/IEC 17025 ve/veya TS EN ISO/IEC 17020 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları sağlayan, deney ve analizleri yapabilecek laboratuarı ve/veya teknik imkanları bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Teknik servisler, Onay Kuruluşu olan Bakanlığın izni ile deneyleri kendi laboratuarları dışında aynı özelliklere sahip laboratuarlarda yaptırabilir. Görevlendirilen teknik servisler Bakanlığın internet adresinde yayımlanır.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan Teknik Düzenlemelerin hükümlerine ilişkin orijinal ve Türkçe metinler Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) temin edilebilir.

MADDE 6 – (1) Andlaşma hükümlerine göre Ek-1’deki Listede yer alan Teknik Düzenlemeye/Teknik Düzenlemelere taraf olan ülkelerin onay kuruluşları tarafından verilen Tip Onay Belgeleri aynen kabul edilir. Uygulamada Andlaşma hükümleri geçerlidir. İhtilâf vukuunda, Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından yayımlanan orijinal metinler esas alınır.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan Listede karşılarında Resmî Gazete tarih ve sayıları bulunan tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK -1

TEKERLEKLİ ARAÇLAR VE BU ARAÇLARA TAKILAN VE/VEYA ARAÇLARDA KULLANILAN AKSAM VE PARÇALAR İLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU (BM/AEK) TEKNİK DÜZENLEMELERİ (REGÜLASYONLAR) LİSTESİ

 • R-1 Motorlu araçların asimetrik uzun huzme ve/veya kısa huzme yayan ve R2 ve/veya HS1 kategorilerindeki filaman ampuller ile donatılmış farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-3 Motorlu araçlar ve bunların römorklarının reflektörlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-4 Motorlu araçlar ve bunların römorklarının arka plakalarını aydınlatan cihazların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-5 Motorlu araçların Avrupa tip asimetrik uzun huzme veya kısa huzme veya her ikisini yayan atom farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-6 Motorlu araçlar ve bunların römorklarının sinyal lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-7 Motorlu araçlar ve bunların römorklarının ön ve arka konum (yan) lambaları, stop lambaları ve uç hat işaret lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-8 Motorlu araçların asimetrik uzun huzme veya kısa huzme veya ikisini de yayan halojen filamanlı farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 ve/veya H11)
 • R-9 L2, L4 ve L5 kategorisi araçların gürültü hususunda onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-10 Elektromanyetik uyumluluk hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-11 Araçların, kapı kilitleri ve kapı bağlantı elemanları hususunda onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-12 Çarpışma durumunda direksiyon tertibatına karşı sürücünün korunması hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-13 M,N ve O kategorisi araçların frenleri hususunda onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-13 H Binek araçlarının frenleri hususunda onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-14 Emniyet kemeri bağlantıları, İSOFİKS bağlantıları ve İSOFİKS üst bağlantısı hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-16 I . Motorlu araçlardaki kişiler için emniyet kemerleri, bağlanma sistemleri, çocuk bağlama sistemleri ve İSOFİKS çocuk bağlama sistemleri, II. Emniyet kemeri, emniyet kemeri uyarı sistemi,bağlanma sistemleri, çocuk bağlama sistemleri ve İSOFİKS çocuk bağlama sistemleri ile donanmış araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-17 Koltuklar, bağlantıları ve koltuk başlıkları hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-18 İzinsiz kullanmaya karşı önlem hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-19 Motorlu araçların ön sis lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-20 Asimetrik kısa huzme ya da uzun huzme veya ikisini de yayan ve halojen filamanlı ampullerle (H4) donatılmış olan, motorlu araç farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-21 İç donanım hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-22 Motosiklet ve moped sürücüleri ve yolcuları için koruyucu başlıklar ve gözlüklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-23 Motorlu araçların ve römorklarının geri vites lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-24 I. Görülebilir kirleticilerin emisyonu hususunda sıkıştırma ateşlemeli motorların onayı; II. Onaylanmış bir tip sıkıştırma ateşlemeli motorlarının yerleştirilmesi hususunda motorlu araçların onayı; III. Görülebilir kirleticilerin motor tarafından emisyonu hususunda sıkıştırma ateşlemeli motorları ile donatılmış motorlu araçların onayı; IV. Sıkıştırma ateşlemeli motorun gücünün ölçülmesi ile ilgili teknik düzenleme
 • R-25 Motorlu araçların koltuğa entegre olsun olmasın koltuk başlıklarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-26 Dış çıkıntıları hususunda araçların onayı ilgili teknik düzenleme
 • R-27 Önceden ikaz üçgeni (reflektörlerin) onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-28 Sesli ikaz cihazlarının ve sesli ikaz hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-29 Ticari araçlarda kabin içindeki kişilerin korunması hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-30 Motorlu araçlar ve römorklarının havalı lâstiklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-31 Asimetrik kısa huzme ya da uzun huzme veya ikisini de yayan halojen atom farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-32 Arkadan çarpmada, darbe alan aracın yapısının davranışı hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-33 Önden çarpmada, darbe alan aracın yapısının davranışı hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–34 Yangın tehlikelerinin önlenmesi hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-35 Ayak kumandalarının yerleşimi hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–36 Genel yapısı hususunda büyük yolcu araçlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-37 Motorlu araçlar ve römorklarının onaylı lambalarında kullanılan filamanlı ampullerin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-38 Motorlu araçlar ve römorklarının arka sis lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-39 Hız ölçer donanımı ve yerleştirilmesi hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–40 Motordan kaynaklanan gaz halindeki kirleticilerin emisyonu hususunda pozitif ateşlemeli motorla donatılan motosikletlerin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-41 Gürültü hususunda motosikletlerin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–42 Ön ve arka koruma parçaları (tamponlar vb.) hususunda araçlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-43 Güvenlik camlarının ve bunların araçlara takılmasının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–44 Motorlu araçlarda çocukların bağlanma tertibatlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-45 Far silicilerinin ve far siliciler hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-46 Dolaylı görüş cihazları ve bu cihazların yerleştirilmesi hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–47 Motordan kaynaklanan gaz halindeki kirleticilerin emisyonu hususunda pozitif ateşlemeli motorla donatılan mopedlerin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-48 Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-49 Araçlarda kullanılan, sıkıştırma ateşlemeli motorlardan yayılan gaz halindeki ve parçacık kirleticileri ve yakıt olarak doğal gaz (NG) veya sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanan pozitif ateşlemeli motorlardan yayılan gaz halindeki kirleticiler e karşı alınacak önlemler ile ilgili teknik düzenleme
 • R-50 L kategorisi araçların ön konum lambaları, arka konum lambaları, stop lambaları, sinyal lambaları ve arka plaka aydınlatma cihazının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-51 Gürültü emisyonu hususunda en az dört tekerleği olan motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-52 Genel yapısı hususunda M2 ve M3 kategorisi küçük kapasiteli araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-53 Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi hususunda L3 kategorisi araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-54 Ticarî araçların ve römorklarının havalı lastiklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-55 Araç katarlarının mekanik kavrama aksamlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-56 Moped ve aynı şekilde işlem gören araçların farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-57 Motosiklet ve aynı şekilde işlem gören araçların farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-58 I. Araç arka koruma donanımlarının, II. Onaylanmış bir tip araç arka koruma donanımının takılması hususunda araçların, III. Arkadan araç altına girmeye karşı koruma hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-59 Yedek parça susturucu sistemleri onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–60 Kumandaların ikazlar ve göstergelerin tanıtımını kapsayan sürücü tarafından çalıştırılan kumandalar hususunda iki tekerlekli motosikletlerin ve mopedlerin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-61 Kabinin arka duvarından itibaren ön taraftaki dış çıkıntıları hususunda ticari araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-62 İzinsiz kullanmaya karşı önlem hususunda gidonlu motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-63 Gürültü hususunda iki tekerlekli mopedlerin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-64 Geçici kullanımlı yedek tekerlekler/lastikler ile donatılmış araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-65 Motorlu araçların özel ikaz lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-66 Üst yapısının dayanıklılığı hususunda büyük yolcu araçlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-67 I. Yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan motorlu araçların özel donanımlarının onayı; II. Bu tür donanımların yerleştirilmesi hususunda yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan özel donanım takılı bir aracın onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-68 Sırf elektrikle çalışan araçlar dahil olmak üzere, azami hızlarının ölçülmesi hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-69 Düşük hızlı araçların (yapısı itibarı ile) arka işaret levhalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-70 Ağır ve uzun araçların arka işaret levhalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-71 Sürücünün görüş alanı hususunda tarım veya orman traktörlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-72 Asimetrik kısa huzme ve uzun huzme yayan halojen (HS1)ampullü motosiklet farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-73 Yan koruma hususunda yük araçlarının, römorkların ve yarı-römorkların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-74 Aydınlatma ve sinyal cihazlarının yerleşimi hususunda L1 kategorisi araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-75 Motosikletler ve mopedler için havalı lastiklerin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-76 Mopedler için kısa ve uzun huzme yayan farların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-77 Motorlu araçların park lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-78 Frenleme düzeni hususunda L1, L2, L3, L4 ve L5 kategorisi araçlarda onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-79 Direksiyon (yönlendirme) tertibatı hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–80 Büyük yolcu araçlarının koltukları ve bu araçların, koltuklarının ve bağlantılarının dayanımı hususunda onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-81 Sepetli olsun olmasın iki tekerlekli motorlu araçların dikiz aynalarının , dikiz aynalarının gidona takılması hususunda onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-82 Mopedlerin halojen (HS2) filamanlı ampullu farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-83 Motor yakıtı özelliklerine göre kirletici maddelerin emisyonunu hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–84 Yakıt tüketiminin ölçülmesi hususunda içten yanmalı motorla donatılmış binek otomobillerin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-85 Net gücün ve elektrikli tahrik tertibatı için 30 dakikalık azami gücünün ölçümü hususunda M ve N sınıfı motorlu araçların itici gücü için tasarımlanmış içten yanmalı motorların veya elektrikli tahrik tertibatının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-86 Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi hususunda tarım veya orman traktörlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–87 Motorlu araçlar için gündüz sürüş lambaların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-88 İki tekerlekli araçlar için yansıtıcılı lastiklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-89 I. Azami hızının sınırlanması hususunda araçların; II. Onaylı hız sınırlayıcı cihazların yerleştirilmesi hususunda araçların; III. Hız sınırlayıcı cihazların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-90 Motorlu araçların ve römorklarının yedek parça fren balata komplelerinin ve kampanalı fren balatalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-91 Motorlu araçların ve römorklarının yan işaret lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-92 Motosiklet, moped ve üç tekerlekli araçlar için orijinal olmayan yedek parça egzoz susturucu sistemlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–93 I. Önden alta girişe karşı koruma tertibatı; II. Onaylanmış bir önden alta girişe karşı koruma tertibatı tipinin yerleştirilmesi hususunda araçların; III. Önden alta girişe karşı korumaları hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–94 Önden çarpma durumunda sürücü ve yolcuların korunması hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-95 Yandan çarpmaya karşı sürücü ve yolcuların korunması hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-96 Motordan kaynaklanan kirleticilerin emisyonları hususunda tarım ve orman traktörlerine yerleştirilecek sıkıştırma ateşlemeli motorların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-97 Alarm sistemlerinin ve alarm sistemleri hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-98 Gaz boşalmalı (deşarjlı) ışık kaynakları ile donatılan motorlu araç farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-99 Motorlu araçların onaylanmış gaz boşalmalı (deşarjlı) lamba birimlerinde kullanılacak olan gaz boşalmalı ışık kaynaklarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-100 Yapısı, işlevsel emniyeti ve hidrojen emisyonu ile ilgili özel şartlar hususunda bataryalı elektrikli araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-101 Sadece içten yanmalı motorlarla teçhiz edilmiş veya bir hibrid elektrik güç kaynağı ile techiz edilmiş binek araçların karbondioksit ve yakıt tüketimi ve/veya elektrik enerjisi tüketimi ve menzil ölçümü hususunda, ayrıca sadece bir elektrik güç kaynağı ile teçhiz edilmiş n1 ve m1 kategorisi araçların elektrik enerjisi tüketimi ve menzil ölçümü hususunda onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-102 I. Kısa çeki düzeneği; II. Onaylı bir kısa çeki düzeneği takılması hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-103 Motorlu araçlar için değiştirilebilir katalitik konvektörlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-104 M, N ve O kategorisi araçlar için geri yansıtıcı işaretlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-105 Özel yapısal nitelikleri hususunda tehlikeli maddelerin taşınması amaçlanan araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-106 Tarım araçları ve römorkları için havalı (pnömatik) lastiklerin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–107 Genel yapısı hususunda M2 ve M3 kategorisi araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-108 Motorlu araçlar ve römorkları için kaplanmış havalı (pnömatik) lastiklerin imalatının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-109 Ticari araçlar ve römorkları için kaplanmış havalı (pnömatik) lastiklerin imalatının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-110 I. Tahrik sistemlerinde sıkıştırılmış doğal gaz kullanan motorlu araçların özel parçalarının; II. Tahrik sistemlerinde sıkıştırılmış doğal gazın kullanımı için onaylanmış tipteki özel parçalarının yerleştirilmesi hususunda araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-111 Devrilme kararlılığı hususunda N ve O kategorisi tankerlerin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–112 Asimetrik kısa hüzme ya da uzun hüzme veya ikisini de yayan ve filamanlı ampullerle donatılmış, motorlu araç farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–113 Simetrik kısa huzme ya da uzun huzme veya ikisini de yayan ve filamanlı ampullerle donatılmış, motorlu araç farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–114 I. Değiştirilebilen hava yastığı sistemi için hava yastığı modülünün; II. Onaylanmış tip hava yastığı modülü ile donatılmış değiştirilebilen direksiyon simidinin; III. Direksiyon simidine yerleştirilenin haricinde değiştirilebilen hava yastığı sisteminin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R–115 I. Tahrik sistemlerinde LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) kullanılması amacıyla motorlu araçlara yerleştirilecek sonradan takılan özel LPG sistemlerinin; II. Tahrik sistemlerinde CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) kullanılması amacıyla motorlu araçlara yerleştirilecek sonradan takılan özel CNG sistemlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-116 İzinsiz kullanıma karşı motorlu araçların korunması ile ilgili teknik düzenleme
 • R-117 Yuvarlanma ses emisyonları ve ıslak yüzeyde tutunma bakımından lâstiklerin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-118 Bazı motorlu araç kategorilerinin iç yapısında kullanılan malzemelerin yanma davranışı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-119 Motorlu araçların köşe lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-120 Net güç, net moment ve özgül yakıt tüketimi ölçümü hususunda tarım ve orman traktörleri ile karayolu dışında çalışan makinelere yerleştirilecek içten yanmalı motorların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-121 El kumandaları ikaz ve göstergelerinin yerleşimi ve tanımlanması hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-122 Isıtma sistemleri hususunda M, N ve O kategorisi araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-123 Motorlu araçların uyarlayıcı (adaptif) ön aydınlatma sistemlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-124 Binek araçların ve römorklarının tekerleklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-125 Motorlu araç sürücüsünün ön görüş alanı hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • R-126 Orijinal olmayan araç donanımı olarak tedarik edilen yer değiştirebilir bagaja karşı yolcuların korunması için bölme sistemlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme
 • E-mail: egitim@kascert.com   E-mail: info@kascert.com

Linkler | Sık Sorulan Sorular | Bilgi Bankası | Çerez Politikası | Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik | Site Haritası

All Rights Reserved (KAS International Certification) © 2021