KAS Certification Accreditations
   
   
   
   

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KAS ULUSLARARASI SERTİFİKASYON olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizin güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşıyoruz.

Sizleri, kanunun 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” uyarınca, kişisel verilerinizin alınma yöntemleri, işlenme ve aktarım amacı ile 11. maddede yer alan haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

Verilerinizin Toplanma Amacı

Kişisel verileriniz, Kanunun 5 ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan, kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Kanunun 4. maddesine göre,

  • Hukukun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
  • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
  • Doğru ve güncel olarak,
  • Belirli açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere, özel nitelikli kişisel verileriniz ile genel nitelikli kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ifası için gerekli süreçlerin işletilmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması, Şirketimiz’in ve Şirketimiz’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla, çağrı merkezimiz, yazılı iletişim kanallarımız, resmi web sayfamız, iş ortaklarımız ve benzeri vasıtlar ile sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı

KVKK uyarınca, sizlerden alınan ve Şirketimizce çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize,faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlara, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilecek ve aktarabilecektir.

KVKK Gereği Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na istinaden, yukarıda yer alan amaçlarla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Linkler | Sık Sorulan Sorular | Bilgi Bankası | Çerez Politikası | Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik | Site Haritası

All Rights Reserved (KAS International Certification) © 2023