Responsive image

KAS Sertifikasyon Belgelendirme Başvuru Sayfası


Detaylı Bilgiler Detailed Informations
Kuruluş Yetkili Temsilcisi Customer Authorised Representative

Diğer Tesis / Şube / Fabrika / Şantiye (varsa) Other Facility / Branch / Plant (if any)









Başvuru Detayları Application Details

Talep Edilen Standart(lar) Requested Standard(s)
Kurulu bir yönetim sisteminiz var mı? Var ise, hangi YS? Do you have any MS? If yes, which MS?
Yönetim sistemlerini entegre olarak uyguluyorsanız, entegrasyon seviyesini belirlemek için, sisteminize uygun olanı seçiniz. If you implement your management system as an integrated, please select a choice or choices for suitable your management system
Danışmanlık hizmeti aldınız mı? Evet ise, kimden? Did you get any concultancy services, if yes, from who?
Sertifika üzerinde logonuzun bulunmasını ister misiniz? Do you want to existance of your logo on your certificate?
Talep edilen belgelendirme tarihi Requested Certification Date

ISO 22000 Başvuru Detayı ISO 22000 Application Details (Eğer ISO 22000 için başvuru yapacaksanız bu kısmı doldurun / If you apply ISO 22000, please fill this part)











ISO 13485 Başvuru Detayı ISO 13485 Application Details (Eğer ISO 13485 için başvuru yapacaksanız bu kısmı doldurun / If you apply ISO 13485, please fill this part

Kritik tedarikçiler var ise adını, adresini, alınan hizmeti, tedarikçinin sahip olduğu kalite belge kapsamlarını yazınız. If there are critical suppliers, please provide their name, address, received service, and the quality document scopes owned by the supplier.



Evet ise temas süresi If yes, contact duration
Ürün steril ise, strilizasyon metodunu seçiniz. If the product is sterile, please select the sterilisation method.