Sağlıklı İşyeri Sağlıklı İşyeri Sağlıklı İşyeri

KAS ULUSLARARASI SERTİFİKASYON LTD. ŞTİ.
Covid 19 | Güvenli Üretim / Hizmet Programı
Belgelendirme Başvuru Formu / Teklif / Sözleşme – R4


GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATIONS
İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ / CONTACT PERSON
İşletme Büyüklüğü (m2) - Business Size (m2)
Çalışan Sayısı 1 - 49 m2 50 - 99 m2 100 - 199 m2 200 - 499 m2 500 m2 ve üzeri
1 - 10 Çalışan 600,00 ₺ 900,00 ₺ 1200,00 ₺ 1600,00 ₺ 2000,00 ₺
11 - 49 Çalışan 1200,00 ₺ 1500,00 ₺ 1800,00 ₺ 2200,00 ₺ 2600,00 ₺
50 - 200 Çalışan 2200,00 ₺ 2500,00 ₺ 2800,00 ₺ 3200,00 ₺ 3600,00 ₺
+ 201 Çalışan 3200,00 ₺ 3500,00 ₺ 3800,00 ₺ 4200,00 ₺ 4600,00 ₺
LOKASYON BİLGİSİ / LOCATION INFORMATION

(Tesis/Firma Sayısı birden fazla ise tek tek adres ve çalışan sayısı bilgilerini veriniz. Her bir ek lokasyon yukarıdaki çalışan sayısına göre fiyatlandırılır. Lokasyon sayısı 4’ten fazla olan müşterilere %20 holding indirimi uygulanır.) / (If the number of Facility / Firms is more than one, provide the individual address and number of employees. Each additional location is priced according to the number of employees above. 20% holding discount is applied to customers with more than 4 locations.)

Standart
Standard
Sertifikasyon Kuruluşu
Certification Body
Sertifika Geçerlilik Tarihi
Validity Date of Certificate
Standart
Standard
Sertifikasyon Kuruluşu
Certification Body
Sertifika Geçerlilik Tarihi
Validity Date of Certificate
ISO 9001 ISO 27001
ISO 14001 ISO 50001
OHSAS 18001 ISO 22301
ISO 45001 FSSC 22000
ISO 22000 ISO 13485
ISO 10002 Diğer
ÖDEME / PAYMENT

Denetim öncesi peşin, banka hesabı üzerinden ödeme gerçekleştirilir. / Payment is made in advance through the bank account before the audit.

BAŞVURU FORMU İLE BİRLİKTE İSTENEN BELGELER / DOKÜMANLAR / DOCUMENTS / DOCUMENTS REQUESTED WITH THE APPLICATION FORM

 • Ticaret sicil gazetesinin kopyası / Copy of the Trade Registry Gazette
 • Başvuru sahibi kuruluş yetkilisinin noter tasdikli imza sirkülerinin fotokopisi / Photocopy of the notarized signature circular of the representative of the applicant organization
 • İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı / Workplace opening and operating license

NOT / NOTE

Belgelendirme Kuruluşu talep etmesi durumunda yukarıda belirtilen dokümanlara ek başka dokümanlarda isteyebilir. / If requested by the Certification Body, it may request other documents in addition to the documents mentioned above.

DİĞER NOTLAR / OTHER NOTES

 • Denetimlere ilişkin tüm kriterler ve kılavuzlar sözleşme imzalanması ve ücret ödemesi yapıldığında denetim öncesi size gönderilecektir. Denetim öncesi sorularınıza ücretsiz yanıt verilecektir./ All criteria and guides regarding the audits will be sent to you before the audit when the contract is signed and the fee is paid. Your questions will be answered free of charge before the audit.
 • Denetim periyodu yukarıda işaretlenen seçenektir.The audit period is the option marked above.
 • Denetimlerde, kriterler ile uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda ilgili tesise ihtar verilecek, uygunsuzluğun devamı halinde belge iptaline gidilecektir./ In case of nonconformity is detected in the audits, the relevant facility will be cautioned, and if the nonconformity continues, the document will be canceled.
 • Saha denetiminin ardından belgelendirme en geç üç iş günü içerisinde yapılacaktır./ Certification will be done within three business days at the latest after field inspection.
 • Tekliflere belge ve bayrak gibi denetiminden doğabilecek masraflar ile ulaşım ve denetim için yapılacak diğer masraflar dahildir./ Quotations include the costs that may arise from inspection such as documents and flags, and other expenses for transportation and inspection.
 • Denetim sonucu tesislerin girişlerine ve diğer görünür noktalarına yapıştırılacak olan etiketler tesislere adetli ve zimmetli olarak teslim edilecektir. Etiket sayısı yüksek olduğunda maliyeti kadar ücretlendirilecektir./ The labels to be affixed to the entrances and other visible points of the facilities as a result of the inspection will be delivered to the facilities in numbers and with embezzlement. When the number of labels is high, it will be charged as much as its cost.
 • Sertifikalandırma tesisin açık olduğu ve denetime tabii olduğu sure boyunca devam edecektir./ Certification will continue as long as the facility is open and subject to inspection.
 • Belirtilen tutar aylık denetim ücreti olup 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir./ The amount stated is the monthly audit fee and is valid until 31.12.2020.
 • Fiyatlara KDV hariç, Tetkikçi Ulaşım/ Konaklama ücretleri dahildir./ Prices exclude VAT, Auditor Transportation / Accommodation fees.
 • Tetkikler Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog veya Ziraat Mühendisi tarafından gerçekleştirilecektir./ The Audits will be performed by Food Engineer, Food Technician, Chemical Engineer, Chemist, Biologist or Agricultural Engineer.
 • Resort ve Şehir oteli tesislerinde yapılan Gizli Müşteri denetimleri öncesinde tetkikçi tarafından tesiste rezervasyon yapılacak, ilgili fatura tesise iade edilecektir./ Before the Mystery Shopper audits at the resort and city hotel facilities, the auditor will make a reservation at the facility and the relevant invoice will be returned to the facility.
 • Restoran, mağaza gibi işyerlerine gizli müşteri denetimi ayrıca yapılacaktır ve ayrıca raporlanacaktır. Gizli Müşteri denetimleri mali teklife dahil olacak ayrı bedel talep edilmeyecektir./ Mystery Shopper audits will be performed separately in workplaces such as restaurants and stores and will be reported separately. Mystery Shopper audits will not be charged separately for inclusion in the financial offer.
 • Yukarıda işaretlenmiş denetim periyodu öncesi, planlama aşamasında tetkik bedelinin KAS CERT hesabına yatırılmış olması gerekmektedir./ Before the audit period marked above, the examination fee must be deposited into the KAS CERT account at the planning stage.

Bilgi formunda verilen bilgilerin doğruluğunu ve yukarıda belirtilen “aylık denetim bedeli”ni kabul ettiğinizi onaylayınızConfirm that the information provided in the information form is correct and that you have accepted the above mentioned "monthly audit fee"